Danh mục hồ sơ của hệ thống quản lý ISO 17025:2017

TT Tên hồ sơ
1 Hồ sơ Tổ chức
2 Hệ thống quản lý
3 Hồ sơ Kiểm soát tài liệu
4 Hồ sơ Xem xét yêu cầu, hợp đồng thử nghiệm/ hiệu chuẩn
5 Hồ sơ Hợp đồng phụ
6 Hồ sơ Mua dịch vụ và đồ cung cấp
7 Hồ sơ Dịch vụ đối với khách hàng
8 Hồ sơ Giải quyết khiếu nại
9 Hồ sơ Kiểm soát công việc không phù hợp
10 Hồ sơ Cải tiến
11 Hồ sơ Hành động khắc phục
12 Hồ sơ Hành động phòng ngừa
13 Hồ sơ Kiểm soát hồ sơ
14 Hồ sơ Đánh giá nội bộ
15 Hồ sơ Xem xét của lãnh đạo
16 Hồ sơ Nhân sự
17 Hồ sơ Tiện nghi và môi trường
18 Hồ sơ Phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn
19 Hồ sơ Thiết bị thử nghiệm/hiệu chuẩn
20 Hồ sơ Liên kết chuẩn
21 Hồ sơ Quản lý mẫu
22 Hồ sơ Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn
23 Hồ sơ Báo cáo kết qủa thử nghiệm/hiệu chuẩn

Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , ,