Hồ sơ & tài liệu

Hướng dẫn xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS)

Yêu cầu  và căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở 1.1. Yêu cầu đối với tiêu chuẩn cơ sở 1.1.1. Tiêu chuẩn cơ sở không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật hiện hành. 1.1.2. Tiêu chuẩn cơ sở cần được xây dựng phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở.1.2. Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở Tiêu chuẩn cơ sở …