Sự khác nhau giữa Hiệu Chuẩn và Hiệu Chỉnh là gì?

Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , ,