HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC HIỆU CHUẨN NỘI BỘ THIẾT BỊ ĐO

I. MỤC ĐÍCH:

Hướng dẫn cách thức hiệu chuẩn nội bộ thiết bị đo, sai số cho phép trong khi hiệu chuẩn…

II. PHẠM VI:

Áp dụng cho việc hiệu chuẩn nội bộ các phương tiện đo trong tồng Công ty.

III. NỘI DUNG:

1. Trách nhiệm hiệu chuẩn:

• Tất cả các bộ phận

2. Hướng dẫn cụ thể:

• Bản chất của việc hiệu chuẩn là so sánh thiết bị đo với chuẩn để đánh giá sai số và các đặc

trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó.

• Trước khi hiệu chuẩn nội bộ, người tiến hành hiệu chuẩn cần hiệu chuẩn thiết bị mẫu chuẩn tại đây, thiết bị đo sau khi được hiệu chuẩn được dán nhãn hiệu chuẩn kèm biên bản hiệu chuẩn ghi nhận thiết bị đo là chính xác theo tiêu chuẩn Việt nam. Người lưu giữ thiết bị đo đã được hiệu chuẩn phải bọc nhãn đã được hiệu chuẩn bẳng băng keo trong để tránh cho nhãn bị mất, hoặc bị hư hỏng do cọ sát… Các thiết bị đo được đi hiệu chuẩn gồm thiết bị đo độ dài, thiết bị đo khối lượng, thiết bị đo điện, thiết bị đo nhiệt, thiết bị đo áp suất, các thiết bị hóa lý khác

• Trước khi tiến hành hiệu chuẩn, người hiệu chuẩn phải chuẩn bị tem hiệu chuẩn, tem hiệu chuẩn có thể được làm bằng giấy dán để dán lên thiết bị đo, thông báo đến các bộ phận chuyển các thiết bị đo đến Tổ bảo trì để hiệu chuẩn theo lịch.

• Đối với thiết bị đo là thước thì người hiệu chuẩn sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp tức là so sánh trực tiếp thước cần hiệu chuẩn với thước đã hiệu chuẩn. Đạt thước chuẩn xuống nền nhà hoặc mặt bàn phẳng, sau đó để thước cần đo song song và sát với thước hiệu chuẩn, thước được hiệu chuẩn phải thẳng, không co dúm, không lệch, không xéo so với thước chuẩn, vạch chia giữa hai thước trùng nhau ở vị trí 0, sau đó tiến hành kiểm tra ở vị trí 100 cm. Nếu độ sai số cho phép là 1.2 mm thì thước đạt yêu cầu.

• Đối với thiết bị đo là cân thì người hiệu chuẩn sử dụng phương pháp dùng dụng cụ so sánh tức là dùng quả cân đã được hiệu chuẩn. Khi tiến hành đo thì để cân trên mặt đất , mặt bản phẳng, không được nghiêng. Khi kim đã dừng hẳn thì mới kiểm tra xem kim đang ở vạch nào. Đối với cân dưới 1kg thì dùng quả cân là 100gam, độ sai số cho phép là 0.2 gam. Đối với cân trên 1kg thì dùng quả cân 1kg và quả cân 5kg, độ sai số cho phép đối với quả cân 1kg là 2 gam và đối với quả cân 5 kg thì độ sai số cho phép là 10gam.

• Việc lập hồ sơ hiệu chuẩn và tiến hành các hành động khắc phục phòng ngừa được thực hiện theo Thủ tục hiệu chuẩn và kiểm sóat thiết bị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,