HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC PHÁT TRIỂN TRI THỨC CỦA CÔNG TY

 1. MỤC ĐÍCH: Xác định các tri thức cần thiết cho mỗi phòng ban để hỗ trợ cho cập nhật – sáng tạo (7.5.3).
 2. ĐỊNH NGHĨA: Tri thức của tổ chức bao gồm các kiến thức, chuyên môn và kinh nghiệm có liên quan đến hoạt động hiện tại – tương lai trong tác nghiệp của phòng ban.
 3. Nội dung:
  • Kiến thức quản trị và kiến thức kỹ thuật có liên quan
 • Kiến thức về nhân sự
 • Kiến thức về quản trị, tài chính, kỹ thuật, Marketing, quản lý sản xuất.
 • Kinh nghiệm của nhân sự về kỹ năng thực hiện

 

 • Duy trì và phát triển các kiến thức
 • Các kiến thức cần duy trì: Kiến thức về phát triển con người
 • Kiến thức về phát triển & thiết kế sản phẩm
 • Kiến thức về tổ chức sản xuất và điều hành sản xuất
 • Kiến thức quản trị – phát triển tài chính
 • Kiến thức hướng vào khách hàng(Marketing)

 

 • Phát triển tri thức cho nguồn lực nội bộ ( đào tạo nội bộ – bên ngoài)
 • Cần thưc hiện đào tạo thêm về chuyên môn nào? (Modules)
 • Cử ai đi học
 • Thực hiện khi nào?

 

 • Kết nối với các tổ chức để phát triển trí thức
 • Tổ chức đào tạo công nghệ
 • Tổ chức đào tạo chuyên môn
 • Tổ chức đào tạo về chất lượng quản trị
 • Tổ chức đào tạo về Marketing online.

 

 1. ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
 • Đánh giá kết quả của quá trình phát triển và duy trì tri thức
 • Điểm phù hợp
 • Điểm chưa phù hợp
 1. CẢI TIẾN, PHÒNG NGỪA RỦI RO
  • Cải tiến
  • Phòng ngừa rủi ro
 • Đánh giá độ tin cậy của thông số
 • Đánh giá năng lực chuyên gia
 • Cải tiến bằng Brainstorming

 

NGƯỜI SOẠN THẢO

 

 

 

 

 1. CÔNG NGHỆ

Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,