Điều khoản 8.3.1 ISO 9001:2015- Hoạch định thiết kế và phát triển

 1. Danh mục
 2. Quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm
 3. Kế hoạch phát triển sản phẩm
 4. Nhu cầu khách hàng
 5. Yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm
 6. Ý tưởng thiết kế sản phẩm
 7. Lựa chọn ý tưởng thiết kế
 8. Thử nghiệm ý tưởng
 9. Thiết kế hệ thống cho sản phẩm
 10. Thiết kế kiểu dáng công nghiệp
 11. Thiết kế để chế tạo
 12. Xây dựng mô hình cho sản phẩm
 13. Tính kinh tế của quá trình thiết kế
 14. Quản lý dự án thiết kế và phát triển sản phẩm

 

 1. Chuẩn đầu ra

           

1: Quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm

 

Nội dung Mức độ
Kiến thức:

 1. Tầm quan trọng của việc thiết kế
 2. Các tiêu chí đánh giá sự thành công của quá trình phát triển sản phẩm
 3. Quá trình phát triển ý tưởng
 4. Tổ chức quá trình phát triển
 

2

3

3

3

Thái độ:

 1. Hiểu rõ được vai trò và vị trí của quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm
 2. Hiểu được tại sao cần phải thiết kế và phát triển sản phẩm
 
Kỹ năng:

 1. Phân biệt và xác định được nội dung sản phẩm cần thiết kế và phát triển
 2. Nâng cao kỹ năng thực hiện nhóm và liên kết nhóm trong một đội để quá trình phát triển đạt hiệu quả về mọi mặt
 

3

3

 

 

2: Kế hoạch phát triển sản phẩm

Nội dung Mức độ
Kiến thức:

 1. Quy trình lập kế hoạch phát triển sản phẩm
 2. Các kiểu dự án phát triển sản phẩm
 3. Quy trình thực hiện
 

3

2

3

Thái độ:

 1. Ý thức được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch phát triển sản phẩm, đây chính là công đoạn thành bại của việc phát triển sản
 2. Hiểu rõ nền tảng của sản phẩm cần thiết kế và phát triển vì đây là công đoạn ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm.

 

 
Kỹ năng:

 1. Lập được kế hoạch phát triển sản phẩm
 2. Lựa chọn được kiểu dự án thích hợp
 3. Biết cách tổ chức và quản lý nhóm
 

3

3

3

 

 3: Nhu cầu khách hàng

Nội dung Mức độ
Kiến thức:

 1. Thu thập nhu cầu khách hàng
 2. Phân tích, tổng hợp các nhu cầu của khách hàng
 3. Tổ chức và sắp xếp hợp lý các nhu cầu khách hàng
 4. Lập giá trị tương đối, tìm ra nhu cầu quan trọng
 

3

4

3

3

Thái độ:

1.                  Cẩn thận trong quá trình khảo sát, điều tra nhu cầu khách hàng

2.                  Cẩn thận trong việc tính toán phân tích nhu cầu khách hàng

 1. Ý thức học tập nghiêm túc
 
Kỹ năng:

1.                                          Khảo sát thị trường và thâm nhập thực tế

2.                                          Đánh giá nhu cầu khách hàng

3.                                          Làm việc nhóm

 

3

3

3

 

4: Yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm

Nội dung Mức độ
Kiến thức:

 1. Khái niệm về thông số kỹ thuật
 2. Xác định những mục tiêu của thông số kỹ thuật
 3. Hoàn chỉnh các thông số kỹ thuật

 

 

2

3

3

Thái độ:

 1. Ý thức được tầm quan trọng của việc xác định yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm cần phát triển
 2. Cẩn thận trong việc sắp xếp và lựa chọn các thông số kỹ thuật
 3. Ý thức học tập nghiêm túc

 

 
Kỹ năng:

 1. Phân tích và xác định các thông số kỹ thuật của sản phẩm
 2. Làm việc theo nhóm
 

3

3

 

5: Ý tưởng thiết kế sản phẩm

 

Nội dung Mức độ
Kiến thức:

 1. Phân tích chức năng của sản phẩm
 2. Đưa ra ý tưởng thiết kế
 

4

4

Thái độ:

 1. Cần hiểu rõ công việc tìm kiếm và đưa ra ý tưởng thiết kế là làm thế nào để có được ý tưởng tốt nhất thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng.
 2. Cẩn thận trong việc sàng lọc ý tưởng để chọn ra các ý tưởng tốt cho thiết kế
 3. Ý thức học tập nghiêm túc
 

 

Kỹ năng:

 1. Tìm kiếm ý tưởng trong thiết kế
 2. Tổ chức nhóm xác định ý tưởng
 3. Làm việc nhóm
 

3

3

3

 

6: Lựa chọn ý tưởng thiết kế

 

Nội dung Mức độ
Kiến thức:

 1. Khái niệm về sự chọn lọc ý tưởng sản phẩm
 2. Phương pháp lựa chọn thô ý tưởng
 3. Phương pháp lựa chọn tinh ý tưởng

 

 

3

3

3

 

Thái độ:

1.                  Nhận thức tầm quan trọng của việc đánh giá và lựa chọn ý tưởng

2.                  Cẩn thận trong việc sàng lọc ý tưởng

3.                  Ý thức học tập nghiêm túc

 

 
Kỹ năng:

 1. Sàng lọc và phản hồi ý tưởng
 2. Phân tích và chọn ý tưởng
 3. Làm việc nhóm
 

3

3

3

 

 7: Thử nghiệm ý tưởng

Nội dung Mức độ
Kiến thức:

 1. Mục đích
 2. Lựa chọn địa điểm và phương pháp khảo sát
 3. Quảng bá ý tưởng
 4. Xác định mức độ tin cậy của khách hàng
 5. Chọn lọc giải thích kết quả

 

 

2

3

3

3

3

 

Thái độ:

 1. Nhận thức tầm quan trọng của việc thử nghiệm ý tưởng
 2. Cẩn thận trong việc lựa chọn địa điểm và phương pháp khảo sát
 3. Cẩn thận trong việc đánh giá kết quả
 4. Ý thức học tập nghiêm túc

 

 
Kỹ năng:

 1. Chọn địa điểm và phương pháp khảo sát
 2. Đánh giá, phân tích kết quả và bổ sung chọn lọc kết quả

 

 

3

3

 

8: Thiết kế hệ thống cho sản phẩm

Nội dung Mức độ
Kiến thức:

 1. Khái niệm về cấu trúc sản phẩm
 2. Các kiểu kết cấu sản phẩm
 3. Mối quan hệ giữa các cấu trúc sản phẩm
 4. Các bước thiết kế hệ thống kiến trúc sản phẩm
 

2

3

3

3

Thái độ:

 1. Nhận thức tầm quan trọng của thiết kế hệ thống cho sản phẩm
 2. Ý thức học tập nghiêm túc

 

 
Kỹ năng:

 1. Thiết kế hệ thống kết cấu cho sản phẩm.

 

 

3

 

 

9: Thiết kế kiểu dáng công nghiệp

Nội dung Mức độ
Kiến thức:

 1. Kiểu dáng công nghiệp
 2. Vai trò của chuyên viên thiết kế công nghiệp
 3. Tác động của con người về khía cạnh thẩm mỹ & tiện lợi
 4. Quá trình thiết kế kiểu dáng của sản phẩm
 

2

3

3

3

Thái độ:

 1. Nhận thức tầm quan trọng của việc tạo dáng công nghiệp cho  sản phẩm
 2. Quan tâm đến những nhân tố ảnh hưởng cho quá trình tạo dáng

 

 
Kỹ năng:

 1. Tạo sản phẩm có chất lượng, mỹ thuật
 2. Quản lý và đánh giá được kiểu dáng của sản phẩm

 

 

3

3

 

 

10: Thiết kế để chế tạo

Nội dung Mức độ
Kiến thức:

 1. Bản vẽ kết cấu sản phẩm
 2. Bản vẽ chi tiết
 3. Biện pháp kỹ thuật nhằm giảm chi phí chế tạo
 

4

3

3

Thái độ:

 1. Nhận thức tầm quan trọng của thiết kế chế tạo
 2. Cẩn thận trong việc tính toán giá thành sản phẩm
 3. Ý thức học tập nghiêm túc

 

 
Kỹ năng:

 1. Thiết kế được sản phẩm đảm bảo đúng yêu cầu, giá thành thấp
 2. Xây dựng được bản vẽ kết cấu và chi tiết của sản phẩm

 

 

3

3

 

 

11: Xây dựng mô hình cho sản phẩm

Nội dung Mức độ
Kiến thức:

 1. Cơ sở việc tạo mẫu
 2. Nguyên lý việc tạo mẫu
 3. Tạo mẫu công nghiệp
 4. Lập kế hoạch cho tạo mẫu
 

2

3

3

3

Thái độ:

 1. Nhận thức tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình cho sản phẩm
 1. Cẩn thận trong việc tạo mẫu
 2. Ý thức học tập nghiêm túc

 

 
Kỹ năng:

 1. Lập kế hoạch tạo mẫu cho sản phẩm
 2. Tạo mẫu sản phẩm

 

 

3

3

 

 

 12: Tính kinh tế của quá trình thiết kế

Nội dung Mức độ
Kiến thức:

 1. Phân tích định lượng
 2. Các bước phân tích ảnh hưởng của tính kinh tế trong thiết kế

 

 

3

3

 

Thái độ:

 1. Nhận thức tầm quan trọng của tính kinh tế trong thiết kế
 2. Cẩn thận trong việc phân tích tác động của yếu tố kinh tế trong thiết kế
 3. Ý thức học tập nghiêm túc

 

 
Kỹ năng:

 1. Phân tích và đánh giá được yếu tố kinh tế trong thiết kế

 

 

3

 

 

 13: Quản lý dự án thiết kế và phát triển sản phẩm

Nội dung Mức độ
Kiến thức:

 1. Hiểu biết và miêu tả nhiệm vụ
 2. Tiến độ dự án
 3. Thực hiện dự án
 4. Đánh giá dự án
 

2

3

3

3

Thái độ:

 1. Nhận thức tầm quan trọng của việc quản lý dự án
 2. Cẩn thận trong việc quản lý dự án
 3. Ý thức học tập nghiêm túc

 

 
Kỹ năng:

 1. Lập kế hoạch cho dự án
 2. Quản lý được dự án

 

 

2

2

 

Mọi thắc mắc về dịch vụ đào tạo, tư vấn hãy liên hệ hotline: 0944 993 080 để được giải đáp mọi thắc mắc, báo giá, chi phí, dịch vụ…

Công ty TNHH HB Polytechnic chuyên cung cấp các dịch vụ về hiệu chuẩn

Liên hệ Hotline: 0944 993 080 – email: hb.polytechnic@gmail.com để được tư vấn và báo giá.

Địa chỉ:

Trụ Sở       : Thôn Vực, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội

Chi Nhánh : Trường Cao Đẳng nghề Công nghệ Cao Hà Nội- Nhuệ Giang, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,