Tài liệu hiệu chuẩn

Danh mục quy trình hiệu chuẩn- ĐLVN. Download quy trình hiệu chuẩn

Danh mục các quy trình hiệu chuẩn: TT Tên quy trình kiểm đinh, hiệu chuẩn, thử nghiệm Số, ký hiệu Năm ban hành Cơ quan, tổ chức ban hành Download 1 Thước cặp- Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 119:2003 2003 Tổng cục TC-ĐL-CL Tại đây 2 Thước vặn đo ngoài- Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 104: 2002 2002 Tổng cục TC-ĐL-CL Tại đây 3 Đồng hồ so- Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN …